Bruk av Loggens selskapslokaler under Covid-19 pandemien

Oppdatert 9 juni 2021

Basert på informasjon fra Tønsberg Kommunes Covid-19 websider

Vi anbefaler at arrangementer med deltakere fra forskjellige kommuner utsettes. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

 • Alle deltagere telles i antallet i listen under, også de fullvaksinerte, beskyttede, og barn.

  • Maks 20 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale og med 1 meter avstand. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. 
    
  • Det tillates 20 personer på innendørs arrangementer uten tilviste plasser.

Råd og krav ved utleie når det er tillatt med arrangementer:

Råd og krav for leie av lokaler på Tønsberg Kystkultursenter er basert på Folkehelseinstituttets mal for risikovurdering.

Leietaker er å betrakte som ansvarlig arrangør  

Arrangør må sørge for at deltakere holder innbyrdes avstand på minst 1 meter. Dette gjelder ikke deltakere fra samme husstand.

For både Riggerloftet og Ladestasjonen skal det maksimalt være 20 personer.

 Arrangør er ansvarlig for at personer med symptomer på Covid-19 ikke deltar. Det anbefales ikke å ha deltakere som har samfunnskritiske oppgaver. Det anbefales ikke å ha deltakere over 75 år eller personer med underliggende kroniske sykdommer.

Det er ikke lov å ha deltakere fra land utenfor Norden Deltakere fra land utenfor Norge må ha hatt minst 14 dagers karantene i Norge før arrangementet. Det er arrangørs ansvar at dette blir overholdt.

Arrangør skal lage liste over alle som skal delta med navn og telefonnummer. Listen skal være sendt til Loggen Kystlag på epost til post@riggerloftet.no før arrangementet. Det anbefales å lage listen som er word dokument som sendes som vedlegg i eposten.

Servise, bestikk, glass etc på kjøkkenet skal ikke benyttes.

   • Arrangør må selv medbringe alt som kreves for arrangement (bestikk, glass, tallerkener, kjeler etc.)
   • Engangsservise er tillat.
   • Alt medbrakt materiell av denne typen skal tas med hjem etter arrangementet.

Det er tillatt å

   • vaske opp (medbrakt) servise / bestikk og kjøre det i steamer.
   • benytte kjøleskap og komfyr

Arrangør skal fjerne og ta med seg alt søppel inklusiv engangsservise og tomme flasker / drikkebokser. Søppel skal IKKE legges i Loggens søppelkontainere.

Arrangør må sørge for å ha og gjøre tilgjengelig tilstrekkelig med hånddesinfeksjonsmiddel.

Arrangør må sørge for eget mattilbud under arrangementet.

Arrangør bør informere om våre og egne risikoreduserende tiltak til deltakere både før og under arrangementet.

Loggens risikovurdering

Risikovurderingen er laget basert på Helsedirektoratets mal og anbefaling.

Verktøy for risikovurdering av arrangementer

Risikofaktor 

Ja 

Nei 

Risikoreduserende tiltak som kan iverksettes 

1. Smittespredning av covid-19 i kommunen 

 1

 

Utleier vil følge med på utviklingen av spredning via media. Arrangør bes også holde seg orientert om situasjonen.

Utleier forbeholder seg retten til å kansellere utleieavtaler på kort varsel dersom en endring i den generelle smittesituasjonen oppstår.

2. Internasjonal deltagelse utenfor Norden 

 

X

Vi tillater ikke at det er deltakere fra andre land under arrangement. Arrangør må vurdere om noen deltakere kommer fra områder som har merkbart høyere smitteutbredelse enne Tønsberg / Færder.

3. Deltagere med samfunnskritiske oppgaver (helsepersonell eller andre) 

 

X

Loggen kystlag anbefaler ikke å ha deltakere som har samfunnskritiske oppgaver. Se https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/

4. Deltagere i risikogrupper (eldre personer og personer med underliggende kronisk sykdom) 

 ?

 ?

Arrangør må vurdere om noen deltakere er i risikogrupper. Loggen kystlag anbefaler ikke arrangement med deltakere over 75 år eller personer med underliggende kroniske sykdommer.

5. Innendørs arrangement 

 X

 

Arrangement i Loggens lokaler er innendørs

6. Høy tetthet mellom deltagerne /utøvere/publikum 

?

 

Arrangør må sørge for og overholde at deltakere holder innbyrdes avstand på minst 1 meter. Dette gjelder ikke deltakere fra samme husstand.

7. Hygienetiltak er ikke tilstrekkelig (håndvask, hånddesinfeksjon) 

 

X

Håndvask finnes på toaletter.

Arrangør må medbringe og sette frem tilstrekkelig med hånddesinfeksjonsmiddel

8. Antall toaletter ikke tilstrekkelig 

 

X

For arrangement på Ladestasjonen er det 2 toaletter, anbefaler maksimalt 20 personer.

For arrangement på Riggerloftet er det 3 toaletter for, anbefaler maksimalt 30 personer.

9. Matserveringstilbud som gir grunnlag for sammenstimling av mennesker 

 

X

Arrangør må sørge for eget mattilbud under arrangementet.

10. Alkoholservering 

 

X

Arrangør har ansvar, men vi spesifiserer ikke egne krav til alkohol.

11. Utilstrekkelig kapasitet på transport 

 

 ?

Ikke relevant for denne type arrangement

12. Langvarig arrangement 

 

 X

Dagsarrangement er begrenset til 8 timer.

Kveldsarrangement er begrenset til fra kl 14 til kl 02.